ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

1 เม.ย.

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

แน่นอนว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของปิโตเลียม น้ำมันดิน และก๊าซธรรมชาติ อย่างแน่นอน  ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย  และคุณก็คงจะเป็นคนหนึ่งด้วยว่ากว่าที่พวกทันจะเกิดแล้วเราจะสามารถที่จะนำมาใช้กันในปัจจุบันนั้น ในจะต้องผ่านกระบวนการทับถมกันมาเป็นหลายร้อยล้านปี กว่าที่มันจะเกิดเป็นปิโตเลียมที่เราจะขุดเจาะและนำมันมาใช้อย่างทุกวันนี้

สำหรับเราที่ใช้เชื้อเพลิงจากปิโตเลียมอยู่ทุกๆ วันเราอาจะไม่รู้ที่ไปที่มาของมันอย่างแน่นอน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่จ่ายเงินในการซื้อมันมา โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้จะหมดไปตอนไหนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะหมดหรือหายไปหรือไม่ และเป็นที่ทราบกันดีว่าแหล่งปิโตเลียมที่สามารถค้นพบในไทยนั้นมีทั้งบนบก

และในอ่าวไทย ซึ่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติหลายชนิดด้วยกัน เมื่อนำไปผ่านกระบวนการคัดแยกแล้ว จะสามารถนำก๊าซที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียว และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ส่วนกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติจะต้องเริ่มต้นจากการแยกสิ่งเจือปนที่จะติดมากับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนออกก่อน เช่นสารปรอท ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้นอีกหนึ่งตัว เพราะเหล่าอาจจะทำให้ระบบหรือท่าส่งก๊าซอุดตันได้ หรือเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ และผู้ใช้ก๊าซ หลังจากนั้นก๊าซที่ผ่านกระบวนการแยกสิ่งที่เจือปนมาแล้วจะเดินทางเข้าสู่กระบวนการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

เพื่อที่จะแยกก๊าซแต่ละชนิดออกจากกันด้วยวิธีการลดความดันและอุณหภูมิ แล้วแปรสภาพก๊าซให้เป็นของเหลว ก่อนที่จะปรับอุณหภูมิก๊าซที่กลายเป็นของเหลวเหล่านั้นให้มีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือดของก๊าซแต่ละชนิด ซึ่งได้แก่ก๊าซมีเทน  ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพนก๊าซปิโตเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติตามลำดับ 

    ก๊าซธรรมชาติที่ได้มาจากอ่าวไทยนั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย และยังเป็นพลังงานสำคัญสำหรับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ จำเป็นอย่างมากที่จะนำก๊าซธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์

แต่สุดท้ายนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าก๊าซธรรมชาติที่จะได้มาจากอ่าวไทย  หรือไม่ว่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศก็ตาม ถึงอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดเมื่อนำมาใช้แล้วก็มีหมดไป ถ้าเราไม่อยากให้มันหมดไปเราก็จะต้องใช้มันอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด และถึงแม้ว่ามันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้แล้วก็ตามแต่เราไม่ควรจะหลงกับมันมาก  ควรที่จะเก็บไว้ใช้ภายในประทศให้มากที่สุด

 

สนับสนุนโดย.     Gclub ฟรี 500