ผู้เขียน: admin

13 มี.ค.

กีฬาเพื่อการพัฒนา

กีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ หมายถึง การใช้กีฬา กิจกรรมทางร่างกาย และการเล่นโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างตั้งใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนานำไปสู่สันติภาพ รวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

โครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพที่ประสบความสำเร็จนั้นดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิของสมาชิกทุกคนในสังคม ที่จะมีส่วนร่วมในกีฬาและกิจกรรมยามว่าง โครงการที่มีประสิทธิภาพถูกออกแบบมาเป็นพิเศษโดยให้ความสำคัญกับจุดประสงค์การพัฒนาเป็นหลัก ซึ่งโครงการเหล่านี้จะทำให้คุณค่าของกีฬาเป็นรูปธรรมมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะคงคุณภาพของประสบการณ์กีฬาและความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้

โครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพได้รวมองค์ประกอบอื่นๆนอกเหนือจากกีฬาด้วยเช่นกันร่วมถึงการเล่นเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ กิจกรรมต่างๆจะถูกนำไปใช้โดยผสานเข้ากับแนวความคิดเรื่องการพัฒนาและสันติภาพของคนในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ ทำ โครงการต่างๆมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมพลังให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกแบบและใช้กิจกรรม เพื่อสร้างศักยภาพชุมชน การยึดมั่นในความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความยั่งยืนผ่านองค์กรภาคี

อย่างไรก็ตาม กีฬาเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนหรือทำให้เกิดสันติภาพอย่างแน่นอนได้ ดังนั้นกีฬาควรจะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพัฒนา และควรจะถูกนำไปประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกับเครื่องมือและหลักสูตรอื่นๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บทบาทของกีฬาในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

                 กีฬาเป็นแหล่งศักยภาพสำคัญในการเสริมสร้างและเร่งให้การพัฒนาและสันติภาพเป็นไปได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ กีฬาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อบูรณาการให้ไปถึงเกณฑ์มาตรฐานของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ด้าน คือ (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (2) พัฒนาการศึกษาขั้นประถมให้ทั่วถึง (3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและเสริมสร้างพลังให้สตรี (4) ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของแม่ (6) ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี และ เอดส์ ไข้มาลาเรีย และโรคอื่นๆ (7) รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น และ (8) เสริมสร้างเครือข่ายภาคีองค์กรในการพัฒนาโลก

คุณค่าเฉพาะตัวของกีฬาในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

การกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพมีแนวคิดว่ากีฬามีคุณลักษณะเฉพาะที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสันติภาพได้ คุณลักษณะเหล่านั้น คือ:

 • ความนิยมระดับสากล – อยู่เหนือพรมแดนประเทศ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม และการเมือง เมื่อเล่นอย่างถูกต้อง ผู้เล่นและผู้ดูจะรู้สึกสนุกสนาน และกีฬายังสามารถเล่นได้ในทุกชุมชนทั่วโลก
 • เป็นเวทีในการสื่อสารที่มีพลังทั่วโลก – เพราะกิจกรรมกีฬามีศักยภาพที่จะเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมาก จึงเป็นเวทีสำหรับการศึกษาและการขับเคลื่อนสังคมที่มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการเชื่อมต่อ – โดยธรรมชาติแล้วกีฬาเป็นกระบวนการทางสังคมที่รวมผู้เล่น ทีม ผู้ฝึกสอน อาสาสมัคร และผู้ชมเข้าไว้ด้วยกัน
 • เกี่ยวข้องกับหลายประเด็น – กีฬาสามารถใช้เพื่อพูดถึงประเด็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างได้
 • มีศักยภาพที่จะเสริมสร้างพลัง กระตุ้น และเป็นแรงบันดาลใจ – กีฬามีความสามารถที่จะพัฒนาและดึงความสามารถและความแข็งแรงของบุคคลให้ออกมาได้

ประโยชน์จากการพัฒนาและสร้างสันติภาพด้วยกีฬา

1) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค

 • ป้องกันและจัดการกับโรคเรื้อรัง
 • ป้องกันและจัดการกับโรคติดต่อ
 • พัฒนาสุขภาพจิต
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพทางตรงและทางอ้อม
4) เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและการศึกษา

 • ยกระดับสุขภาพกายและการพัฒนาทางกาย
 • ส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการทางด้านจิตและสังคม
 • สร้างทักษะชีวิตและค่านิยมเชิงบวก
 • ช่วยให้เด็กและเยาวชนหายจากบาดแผลและความชอกช้ำ
 • ยกระดับการศึกษา
 2) พัฒนาความเป็นอยู่ของบุคคลทุพพลภาพ

 • ลดการตีตราจากสังคม
 • เพิ่มการขัดเกลาทางสังคมและอยู่ร่วมในสังคม
 • ทำให้พึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในสังคมได้
 • นำไปสู่การเสริมสร้างพลัง
 • สนับสนุนการรวมอยู่ในสังคมมากขึ้น
5) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและเสริมสร้างพลังให้เด็กหญิงและสตรี

 • ยกระดับความเป็นอยู่และสุขภาพของเด็กหญิงและสตรี
 • สร้างความเคารพในตัวเองและเสริมสร้างพลังให้ตัวเอง
 • ช่วยให้การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นไปอย่างง่ายขึ้น
 • กระตุ้นบรรทัดฐานสังคมเรื่องเพศ
 • ให้โอกาสความเป็นผู้นำและความสำเร็จ
3) เพิ่มการมีส่วนร่วมในสังคม ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง และสร้างสันติภาพ

 • ส่งเสริมการรวมอยู่ในสังคม
 • บรรเทาความขัดแย้ง
 • สร้างความเชื่อใจ และเป็นสะพานระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้ง
 • สร้างสันติภาพหลังเกิดความขัดแย้ง
 • ส่งเสริมการมีสันติภาพ